biograf halv pris tc_vedtaegter

ren krop sund krop hvad er jomfruhinden § 1 Navn og hjemsted
Tibet Charity
Storkøbenhavn

cassidy rae joyce CVR-nr.: 21 98 78 83

emma egelund bandholm søndergaard supermarkeder i danmark § 2 Formål
At støtte bevarelsen af den tibetanske kultur og det tibetanske folk gennem humanitære projekter og kulturelle arrangementer.

frisk luft gør lægen fattig normal is bad § 3 Arbejde
Foreningen indsamler midler og formidler fonds-og udviklingsbistand i overensstemmelse med § 2. Foreningen skaber, gennem kulturelle begivenheder, forståelse for de tibetanske kulturværdier som medfølelse, ikke-vold, etik og global bæredygtighed.

paul smith clothing øgenavn til robert de niro § 4 Medlemmer
Stk. 1.
Som personligt medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig foreningens formål og som ønsker at bidrage til foreningens arbejde. Årskontingent er 350 kr. Efterfølgende medlemmer fra samme husstand: 150 kr.

prosecuting casey anthony Stk. 2.
Som kollektivt medlem kan optages enhver organisation, institution, forening, forbund, virksomhed eller anden sammenslutning, som kan tilslutte sig foreningens arbejde. Kollektive medlemmer skal opgive en ansvarlig person som reference. Årskontingentet er 500 kr.

verdens største traktor Stk. 3.
Medlemskab tegnes for et kalenderår dog således, at ved nyt medlemskab oprettet indenfor sidste kvartal opkræves der ikke kontingent for det efterfølgende år. Medlemskab betragtes automatisk som fornyet, medmindre udmeldelse er sket inden udløbet af det foregående kalenderår.

tony robbins wife morten korch film fra 1952 § 5 Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

den lange kamp numre Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i juni måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker i foreningens medlemsblad, eller på hjemmesiden, på sociale medier, på SMS, og/eller pr. e-mail med angivelse af den foreløbige dagsorden. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
• valg af dirigent
• årsberetning
• regnskab
• valg af bestyrelse
• valg af revisor
• indkomne forslag* 
• eventuelt
*Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

hvor meget fisk pr person Stk. 2.
Alle beslutninger, herunder valg til bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Alle afstemninger foregår mundtligt medmindre ¼ af de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer eller bestyrelsen ønsker skriftlig afstemning.

kan plastikforme komme i ovne Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 21 dage efter at mindst 50 % af de fremmødte medlemmer i et anbefalet brev til bestyrelsen har anmodet herom med opstilling af dagsorden. Herudover kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme frist og med angivelse af dagsorden, når den finder det fornødent.

træning til fuldbrugsprøve Stk. 4
Forslag om ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning kan vedtages på generalforsamling. Beslutninger vedrørende ændringer af vedtægter træffes ved simpelt flertal, jf. stk.2, mens beslutning om foreningens opløsning træffes af mindst 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

stor ur til væg Stk. 5
Stemmeberettigede er ethvert fremmødt personligt medlem, samt den ansvarlige referenceperson for kollektive medlemmer. Alle fremmødte har taleret.

lisa rinna pregnant photo bill clintons son § 6 Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, valgt på generalforsamlingen, bestående af 5-8 personer samt evt. suppleanter. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen.

firenze ferie i italien Bestyrelsens opgave er at lægge de overordnede retningslinier for foreningens virke og at medvirke til, at der arrangeres aktiviteter i henhold til foreningens formål.

cessna citation iii Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer og formanden er tilstede og enige om mødets afholdelse. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

kalender med ugenumre 2016 Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningens ansatte personers virksomhed.

my fair shop steinberg louisiana 1968 § 7 Økonomi og regnskab
Foreningens udgifter dækkes af indtægter for medlemskontingenter, gaver og ved entréindtægter fra særlige arrangementer, samt støtte fra fonde og det offentlige.

coffee queen frederiksberg Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af foreningens kasserer. Revisor vælges for et år ad gangen. Forinden regnskabet forelægges til godkendelse, skal revisor have underskrevet dette, og forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til.

clay smith cams skedesvamp uden symptomer § 8 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer eller foreningens administrator.

sort htx studenterhue Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter.

mønster damebukser med ekstra benvidde fede baggrunde til computer § 9 Opløsning
Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle oparbejdede overskud flg. forening, som har hjemsted i Danmark: Læger uden Grænser.

den store handlignigsbro0
Nærværende vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling den 7. juni 2016 og erstatter de hidtidige vedtægter af 18. maj 2011.

æbletræet i blinkende lygter  

 
Kontoret

kælenavne til asta Vi forsøger at være på kontoret i telefontiden,
men hvis der ikke træffes nogen,
så prøv venligst igen – på forhånd tak.

Kontakt

devils knot movie antallet af ulve i danmark Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
fluconazol hexal 50 mg

Telefontid

mensajes de buenas noches marielyst feriepark og camping

Adresse

james spader movies C/O Jette Hoffmeyer
Sandbyvej 5
2730 Herlev